REGULAMIN PLEBISCYTU O TYTUŁ LIDERA KADENCJI

REGULAMIN PLEBISCYTU O TYTUŁ LIDERA KADENCJI

Art. 1

Informacje ogólne

1. Organizatorem plebiscytu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna), 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867 000 37 66, wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”, którego redakcja jest koordynatorem Plebiscytu i odpowiada za jego prawidłowy przebieg.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu na Najskuteczniejszych Samorządowców Regionu o Tytuł Lidera Kadencji.

3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania za pomocą SMS laureatów w czterech kategoriach: a) prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, b) radni miejscy i gminni, c) radni powiatowi, d) radni sejmików województw.

4. W Plebiscycie mogą startować samorządowcy z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego i kolbuszowskiego, a także radni sejmików świętokrzyskiego i podkarpackiego, pełniący swoją funkcję w obecnej kadencji.

5. Plebiscyt będzie trwał od 22 marca 2018 roku (początek zgłaszania kandydatów) do 11 czerwca (zakończenie głosowania SMS). W ciągu trzech tygodni od zakończenia głosowania odbędzie się plebiscytowa gala.

6. Organizator powołuje komisję plebiscytową, w skład której wchodzą: Stella Bojczuk-Czachór (zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Nadwiślańskiego”) oraz Rafał Staszewski (sekretarz redakcji „TN”).

7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu www.tyna.info.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2

Warunki udziału w plebiscycie i zgłaszanie kandydatów

1. Zgłoszenia kandydata, obowiązkowo wraz z krótkim uzasadnieniem, można dokonać na trzy sposoby: a) pocztą tradycyjną na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: redakcja@tyna.info.pl, c) przez portal społecznościowy Facebook, wpisując imię i nazwisko kandydata oraz pełnioną przez niego funkcję (ze wspomnianym krótkim uzasadnieniem) pod postem z informacją o plebiscycie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 kwietnia 2018 roku do godz. 15. W każdej kategorii nominowanych może zostać maksymalnie 20 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń o nominacji decydować będzie kolejność ich napływania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.

3. W dniu 19 kwietnia 2018 roku na stronie www.tyna.info.pl zostanie opublikowana lista nominowanych do udziału w Plebiscycie. Tego samego dnia lista ukaże się również w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Art. 3 Głosowanie

1. Głosowanie na nominowanych w Plebiscycie na Najskuteczniejszego Samorządowca Regionu o Tytuł Lidera Kadencji odbywa się za pomocą SMS i będzie trwało od 19 kwietnia 2018 roku, godz. 8.00 do godz. 23.59 dnia 11 czerwca 2018 roku na następujących warunkach:

a. wysyłając SMS głosujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

b. głosowania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na wskazany przez Organizatora numer, w treści wpisując numer-kod wybranego nominowanego, opublikowany w papierowej wersji „TN” oraz na stronie portalu tyna.info.pl

c. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;

d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe wysłanie SMS powoduje ponowne pobranie opłaty;

e. przy obliczaniu wyników Plebiscytu pod uwagę brane są głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

Art. 4

Laureaci plebiscytu

1. Zwycięzcy Plebiscytu w poszczególnych kategoriach uhonorowani zostaną podczas plebiscytowej gali grawertonami i pamiątkowymi dyplomami. Ich sylwetki zostaną także zaprezentowane na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

2. Instytucje, firmy i osoby prywatne, które zadeklarują sponsoring Plebiscytu, mają prawo do prezentacji swego logo zarówno na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego”, jak i na banerach podczas uroczystej gali laureatów.