reklama
Apel mieleckich radnych w sprawie linii kolejowej nr 25 - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 20 sierpnia
reklama

Apel mieleckich radnych w sprawie linii kolejowej nr 25

0

APEL DO STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO – PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU

Szanowny Panie Starosto! Szanowni Radni Powiatu!

Transport kolejowy w Polsce, w wyniku wielu lat uporczywego ignorowania jego znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju przez rząd PO-PSL, znalazł się w stanie całkowitej zapaści, Lata nieudolnej polityki oraz chroniczne niedofinansowanie, skutkują postrzeganiem kolei jako obszaru w transporcie lądowym, który wydaje się być nieopłacalny. W ruchu pasażerskim, czasy przejazdu w wielu relacjach są gorsze niż przed II Wojną Światową a z wielu tras zupełnie zniknęły pociągi osobowe.

W ostatnim czasie drastycznie pogorszyło się też bezpieczeństwo. Sygnatariusze niniejszego listu zwracają uwagę na to, iż podkarpaccy parlamentarzyści wielokrotnie sygnalizowali polskim władzom najpilniejsze problemy do rozwiązania w tej materii w południowo-wschodniej Polsce. Zintensyfikowane zostały starania na rzecz „obrony” linii kolejowej numer 25 łączącej stację Łódź Kaliska ze stacją Dębica – w tych działaniach zabrakło jednak ze strony władz samorządowych woli znalezienia sposobu na dalsze funkcjonowanie tego odcinka zakwalifikowanego jako zbędny. Cel ten poniekąd został osiągnięty, przeprowadzona została analiza przedprojektowa, mająca być podstawą do opracowania kompleksowego planu poprawy sytuacji podkarpackiej kolei i modernizacji L-25. Niestety, okazało się, że zamiast programu naprawczego, opracowano program systemowej destrukcji podkarpackiej kolei, a koszt jaki poniosły liczne samorządy i instytucje z Podkarpacia na opracowanie studium wykonalności został zmarnowany. Przysłowiowym „gwoździem do trumny” stał się fakt, iż pomimo licznych debat żaden samorząd nie zgłosił wniosku o wpisanie rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 25 Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice) na listę kluczowych zadań w ramach strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Należy podkreślić, że obecna ścieżka likwidacji linii kolejowych przewiduje wiele rozwiązań zanim dana linia zostanie ostatecznie przeznaczona do rozbiórki. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że praktycznie nigdy nie są one wykorzystywane, gdyż zachowanie linii nie zapewnia żadnych środków finansowych z budżetu i w obecnej sytuacji budżetowej nierealnym jest, aby miało się to zmienić. Samorządów z kolei, przy obecnych ciężarach jakie są na nie nałożone, nie stać na samodzielne utrzymywanie linii kolejowych.

Tymczasem, likwidacja linii kolejowej na odcinku Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice) – patrząc kilkanaście lat wstecz – to tysiące pasażerów, korzystających z pociągów osobowych w codziennych podróżach do pracy i szkoły, setki przedsiębiorstw będących nadawcami i odbiorcami towarów i jeszcze więcej potencjalnych odbiorców, którzy mogliby się do kolei przekonać (lub po prostu powrócić do korzystania z niej) w przyszłości. Przeprowadzenie zapowiadanych działań i dalsza bierność władz samorządowych sprawi, że nie będzie już możliwe przywrócenie przewozów pasażerskich i towarowych – co uczyniono z sukcesem w wielu miejscach w Polsce – gdyż żadnego samorządu nie będzie stać ani na de facto zbudowanie linii od nowa, ani na wykup wyprzedanych po likwidacji linii gruntów.

W wyniku proponowanych działań cały region południowo-wschodniej Polski zostanie wykluczony z dostępu do kolei, a pasażerowie oraz nadawcy towarów zmuszeni będą do korzystania z transportu drogowego.

Jesteśmy przekonani, że faktyczne oszczędności, jakie zostaną osiągnięte dzięki tym niszczycielskim działaniom, nie tylko nie przyniosą nawet śladowych oszczędności, spowodują natomiast ogromne i nieodwracalne straty. Likwidacja linii kolejowej jest działaniem rodzącym skutki w praktyce nieodwracalne. Jak wskazują liczne przykłady, zbyt pochopnie powzięte decyzje o likwidacji linii kolejowych mogą mieć wyjątkowo negatywne skutki dla zrównoważonego rozwoju transportu w regionie, dla społeczności lokalnych oraz przedsiębiorców wykorzystujących lub mogących potencjalnie wykorzystywać transport kolejowy. Warto przy tym zaznaczyć, że polska sieć kolejowa straciła od 1989 roku niemal 7 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Wszystkie wcześniejsze likwidacje uzasadniane były w dokładnie taki sam sposób jak obecna i żadna z nich nie przyniosła pozytywnych rezultatów.

Nie ma przesłanek, aby sądzić, że bieżąca koncepcja odniesie lepszy skutek. Podzielamy pogląd, iż PKP PLK S.A. wymaga restrukturyzacji i optymalizacji. Eksperci jednak wskazują wiele obszarów potencjalnych oszczędności i każdy z nich należy wszechstronnie przemyśleć. W żadnym wypadku nie należy jednak ograniczać restrukturyzacji do krótkoterminowych i złudnych oszczędności, które w długim okresie uniemożliwią budowę sprawnej i efektywnej kolei. Decyzje takie muszą być dokładnie przeanalizowane i szeroko skonsultowane na szczeblu lokalnym, wzdłuż których linia kolejowa przebiega.

My, niżej podpisani radni, w imieniu własnym i mieszkańców powiatu mieleckiego, którym na sercu leży wygodny i efektywny transport kolejowy, a nie mającym precedensu, w wspólnym wystąpieniu oświadczamy, że planowane przez polski rząd działania mogą jedynie doprowadzić do ostatecznego zmarginalizowania roli kolei w południowo-wschodniej Polsce i uniemożliwienia jej rozkwitu w przyszłości.

Rozumiejąc szerzej hasło „optymalizacji” pragniemy równocześnie przypomnieć, iż kształt sieci kolejowej znacząco odbiega od współczesnych potrzeb transportowych. Z tego względu postulujemy o powrót do koncepcji modernizacji linii kolejowej odcinka na trasie Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice). Modernizacja tej linii stworzy nową jakość korytarza transportowego w naszym regionie i zapewni lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz przemysłu. W świetle intensywnie realizowanego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych brak realnych decyzji prorozwojowych odnośnie kształtu sieci kolejowej oznaczać będzie dalszą marginalizację kolei w województwie Podkarpackim.

Opisane powyżej problemy i ich konsekwencje w istotnej części spowodowane są wewnętrznymi zaniedbaniami sektora kolejowego, które wymagają przemyślanych reform. Należy jednak pamiętać, iż w pierwszej kolejności, optymalizacji wymaga polityka transportowa państwa. Obecnie państwo ponosi aż 70% kosztów utrzymania dróg kołowych i tylko 30% kosztów utrzymania linii kolejowych, a proporcje nakładów na inwestycje modernizacyjne i w nową infrastrukturę kształtują się na poziomie 85:15 na korzyść dróg. Polityka taka prowadzi do wzrostu cen transportu kolejowego przy jednoczesnym pogorszeniu stanu torów a w konsekwencji – jakości usług kolejowych. Napędza to mechanizm ucieczki pasażerów i towarów z kolei na drogi, co prowadzi do fałszywych wniosków o znikomym potencjale przewozowym linii i postulatów ich zamknięcia.

Nie rozumiemy dlaczego rzadziej wykorzystywane linie to „koszt”, podczas gdy nikt nie rozlicza w ten sposób kosztów utrzymania lokalnych dróg kołowych? Sygnatariusze tego listu apelują o natychmiastowe zaprzestanie trwających od lat działań dyskryminujących kolej, szczególnie tak niszczycielskich jak planowany program „optymalizacji” sieci.

Prosimy Pana Starostę, Zarząd Powiatu Mieleckjego oraz Państwa Radnych o pomoc w działaniach na rzecz niedopuszczenia do całkowitej likwidacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice) dla ruchu osobowego i towarowego. Swoje poparcie w powyższych działaniach zadeklarowali również Władysław Ortyl, Senator RP oraz poseł do PE Tomasz Poręba. Jednocześnie prosimy o zwrócenie się do władz na szczeblu wojewódzkim z prośbą o uwzględnienie wniosku mieleckich parlamentarzystów w sprawie uznania rewitalizacji linii kolejowej nr 25 Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice) za kluczowe zadanie w strategii województwa do roku 2020.

My niżej podpisani upoważniamy Pana Radnego Zbigniewa Tymułę do reprezentowania Nas w powyższej sprawie. Zwracamy się do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu o włączenie do porządku obrad przyszłej Sesji Rady Powiatu sprawy którą dziś przedstawiłem z uwagi na jej istotność dla Naszego Powiatu.

5 radnych Powiatu Mieleckiego

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.