reklama
Gromadzimy biografie powstańców - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 19 sierpnia
reklama

Gromadzimy biografie powstańców

0

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu „Na styku trzech krain” w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Gromadzimy biografie powstańców”, polegającym na zbieraniu życiorysów powstańców styczniowych działających na terenie dawnego woj. sandomierskiego – jednostki terytorialnej funkcjonującej w dobie narodowego zrywu 1863 roku. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i ostrowieckiego.

Zebrany w ramach konkursu materiał faktograficzny zostanie wykorzystany w przygotowywanej przez stowarzyszenie publikacji pt. „Słownik biograficzny powstańców styczniowych, działających na terenie woj. sandomierskiego”, która zostanie wydana w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, realizowanego przez Muzeum Historii Polski.

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie biografii powstańców styczniowych operujących na terenie województwa sandomierskiego. Jak największą liczbę poprawnie opracowanych biografii należy przesłać do dnia 10 czerwca br. mailem na adres nastykutrzechkrain@wp.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu „Na styku trzech krain”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Uczniowie, którzy zgromadzą najciekawiej opracowane noty biograficzne na temat uczestników powstania styczniowego związanych z naszym regionem, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Poniżej regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU BIOGRAFICZNEGO

organizowanego przez

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu „Na styku trzech krain” w Tarnobrzegu

dotyczącego

powstańców styczniowych, którzy operowali na terenie województwa sandomierskiego

§1 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu „Na styku trzech krain” w Tarnobrzegu

 

§2 Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i ostrowieckiego.

 

§3 Cele konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży tematyką powstania styczniowego i zachęcenie jej do poznawania losów jego uczestników. Ponadto zebrany w ramach konkursu materiał faktograficzny zostanie wykorzystany w przygotowywanej przez stowarzyszenie publikacji pt. „Słownik biograficzny powstańców styczniowych, działających na terenie woj. sandomierskiego”. Do tej pory nie powstało żadne zbiorcze zestawienie not biograficznych uczestników powstania, którzy operowali na tym terenie. Projektowany słownik będzie pierwszą tego rodzaju publikacją. Zostanie on wydany w ramach projektu „Patriotyzm jutra”, realizowanego przez Muzeum Historii Polski”.

§4 Przebieg konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie biografii powstańców styczniowych operujących na terenie województwa sandomierskiego. Jak największą liczbę poprawnie opracowanych biografii wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do dnia 10 czerwca br. mailem na adres nastykutrzechkrain@wp.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs biograficzny”) lub pocztą na adres Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu „Na styku trzech krain”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem „Konkurs biograficzny”.

§5 Nagrody

 

Uczniowie, którzy zgromadzą najwięcej poprawnie opracowanych biografii powstańczych, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez organizatora.

 

§6 Finał i rozstrzygnięcie konkursu

 

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 17 czerwca br. w siedzibie organizatora (Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a).

 

 

§7 Uwagi końcowe

  • Informujemy, że nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
  • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację jej całości lub fragmentów (druk, internet) w „Słowniku biograficznym powstańców styczniowych, działających na terenie woj. sandomierskiego”. Nazwiska autorów prac wykorzystanych w publikacji zostaną w niej zamieszczone.
  • Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę uczestnika oraz oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji konkursu.
  • W sprawach dotyczących szczegółów prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu – Rafałem Staszewskim, tel.  601 860 203.

Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA

KONKURSU BIOGRAFICZNEGO

dotyczącego

powstańców styczniowych, którzy operowali na terenie województwa sandomierskiego

 

Organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu „Na styku trzech krain” w Tarnobrzegu

 (wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

  1. Imię i nazwisko……………………………………………………….

 

klasa ……………………………     wiek  ………………………………

 

Pełne dane teleadresowe (miejsce zamieszkania, telefon, e-mail – tylko dla potrzeb stowarzyszenia) ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

 

2. Nazwa i adres szkoły (wraz z e-mail) ………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………….                                          

data i podpis uczestnika                                                                                                     

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych

 UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

                   ………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika)

 

 

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu wyrażam zgodę na bezpłatną publikację całości lub fragmentów pracy mojego dziecka (druk, internet) w „Słowniku biograficznym powstańców styczniowych, działających na terenie województwa sandomierskiego” oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

 

…………………………………………….

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.