Kompleksowa oferta inwestycyjna Miasta i Gminy Połaniec

0

Połaniec to miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych i wielkim potencjale ludzkim. Tutaj rozwinąć swoje skrzydła mogą inwestorzy zarówno małej, jak i dużej przedsiębiorczości. Po to właśnie miasto i gmina Połaniec stworzyła pięć kompleksów, określanych w ofercie inwestycyjnej jako strefy inwestycyjne: A, B, C, D, E. Dogodna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, warunki przyrodnicze, wykwalifikowana siła robocza oraz przychylność władz samorządowych to tylko nieliczne plusy inwestowania w Połańcu.

ULGI i ZWOLNIENIA

Dążenie do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz stałego podwyższania poziomu reprezentowanego przez miasto i gminę Połaniec przejawia się w przygotowaniu szeregu udogodnień dla inwestorów.

Na podstawie uchwały nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014 r. miasto i gmina Połaniec udziela pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Uchwała wpisuje się w samorządową inicjatywę pobudzenia przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Połaniec i wsparcia przedsiębiorców, którzy tworzą nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy, na warunkach określonych w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Połaniec”. Ze zwolnienia od podatku w ramach niniejszego programu przedsiębiorca może skorzystać, w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy w ramach nowej inwestycji, przez okres 5 lat. Uchwałą nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. dokonano zmiany zapisu zawartego w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Połaniec” dotyczącego definicji utworzenia nowych miejsc pracy, który otrzymał brzmienie – „utworzenie nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w nowej inwestycji w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy”. Inwestując na obszarze SSE Starachowice, podstrefa Połaniec przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc regionalną w postaci ulgi w podatku dochodowym.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze województwa świętokrzyskiego wynosi:

35% – w przypadku dużych przedsiębiorców

45% – w przypadku średnich przedsiębiorców

55% – w przypadku mikro i małych przedsiębiorców

STREFA INWESTYCYJNA “A”:

Obszar „A” o powierzchni ok. 2,2 ha przy ul. Krakowskiej w Połańcu, przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz – Kraków, uzbrojony w wodociąg, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć energetyczną i oświetlenie, to teren na którym funkcjonuje obecnie nowoczesny plac targowy. Na placu znajduje się m.in.: 20 domków drewnianych, dwie zadaszone wiaty handlowe o łącznej powierzchni ponad 1100 mkw., 484 miejsc handlowych i wygodne parkingi dla samochodów osobowych.

STREFA INWESTYCYJNA “B”:

Obszar „B” to kompleks gruntów o powierzchni ok. 8 ha, znajdujący się przy ul. Wyzwolenia w Połańcu i drodze wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec. Teren ten jest w pełni uzbrojony m.in. w wodociąg, kanalizację deszczową, sanitarną, ciepłociąg, gazociąg i kanalizację teletechniczną, drogi wewnętrzne, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu. Strefa Inwestycyjna „B” obejmuje 7 obszarów o łącznej powierzchni ok. 8 ha. Gmina Połaniec organizuje przetargi nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów położonych w Strefie „B” na rzecz inwestorów. Na terenie tym działają już dwie firmy PREMIX oraz Alubest. Obszar przeznaczony jest pod: wytwórczość, usługi, obiekty handlowe, składy, magazyny, działalność hurtową oraz dystrybucję towarów. W obszarze tym nie przewiduje się zabudowy mieszkaniowej.

STREFA INWESTYCYJNA “C”:

W swojej ofercie gmina Połaniec posiada największy obszar inwestycyjny „C” o powierzchni ok. 50 ha wraz z drogami dojazdowymi, ciągami pieszymi, parkingami oraz lądowiskiem dla helikopterów. Teren położony jest w północno-wschodniej części gminy Połaniec, na terenie sołectwa Brzozowa, przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz – Kraków. Strefa posiada kompleksowe uzbrojenie terenu we wszelkie media.W strefie tej wyodrębnionych jest 10 obszarów o łącznej powierzchni 39,3857 ha, które zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec. Pozostały teren stanowią drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna wraz z terenami zielonymi. Tereny inwestycyjne w tej strefie przeznaczone są pod
obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z możliwością usytuowania usług, w tym budynków biurowych. Niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowią własność gminy Połaniec i mają uregulowany stan prawny oraz są objęte księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie.

STREFA INWESTYCYJNA “D”:

 

Strefa inwestycyjne „D” o powierzchni ok. 43 ha znajduje się w miejscowości Brzozowa w gminie Połaniec. Rada Miejska w Połańcu podjęła uchwałę nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Teren znajduje się w pobliżu elektrowni, co daje możliwość korzystania z tańszych mediów. Lokalizacja obszaru uwzględnia również koncepcję rozwoju regionu związanego z wykorzystaniem sieci kolejowej szerokotorowej i planem wykorzystania rzeki Wisły do transportu rzecznego. Udostępnienie inwestorom gruntów przeprowadza się w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż, użytkowanie wieczyste bądź dzierżawę

STREFA INWESTYCYJNA “E”:

 

 

 

Rada Miejska w Połańcu podjęła uchwałę nr XXXI/199/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec m.in. w zakresie obszaru Rudniki z wyznaczeniem terenu lokalizacji zabudowy przemysłowej, w tym związanej z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną ograniczonymi do urządzeń wykorzystujących energię słoneczną. 28 marca 2018 r. Rada Miejska w Połańcu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudnikach.

 

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.