Lista pobożnych życzeń?

1

Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawił stanowisko negocjacyjne do „Kontraktu terytorialnego dla województwa” ze stroną rządową, który ma być realizowany w latach 2014-2020. Zyskają duże miasta – Rzeszów, Tarnobrzeg, Mielec i Stalowa Wola.

Stanowisko zawiera propozycje celów oraz  wykaz  przedsięwzięć  istotnych  dla rozwoju  regionu  wraz  z  ich  uzasadnieniem.  Wybór  został  dokonany  na  podstawie analizy potrzeb województwa. Autorzy dokumentu  uwzględnili  m.in.  dystans  do średniej krajowej w osiąganiu wskaźników w poszczególnych dziedzinach. Lektura to wbrew obawom ciekawa i pouczająca.  Niektóre  jej  zapisy  wręcz  zdumiewają.

MIELEC INNOWACYJNY

Listę  dwunastu  działów  tematycznych otwiera  „Innowacyjna  gospodarka  regionalna”.  Okazuje  się,  że  liczba  jednostek związanych z działalnością badawczo-rozwojową plasuje województwo na dziewiątej pozycji w skali kraju, tę samą pozycję zajmuje region pod względem liczby pracowników zatrudnionych w tym sektorze.

Na tle nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB województwo podkarpackie wyraźnie przewyższa średnią krajową. Charakteryzuje się także najwyższym w kraju procentem środków  przeznaczonych  na  badania  rozwojowe,  które  mają  wysokie  przełożenie na innowacyjność przedsiębiorstw i rozwój gospodarczy regionu.

W gospodarce województwa podkarpackiego  ważną  rolę  odgrywa  przemysł.  Zatrudnionych w branży przemysłowo-budowlanej było w 2013 r. 24 proc. mieszkańców regionu. Najistotniejszą rolę spełniają branże zaawansowane technologicznie, przede wszystkim  związane  z  klastrem  „Dolina Lotnicza”.

Dlatego  na  udział  w  realizacji programu  mogą  liczyć  Polskie  Zakłady Lotnicze Mielec, jeden z wiodących w skali kraju producentów statków powietrznych – płatowców i śmigłowców. Szacowana wartość całości inwestycji w programie „Innowacyjna gospodarka regionalna” wynosi ponad 3 mld zł.

CIEPŁA STALOWA WOLA

Drugi  dział  o  nazwie  „Bezpieczeństwo energetyczne” dotyczy m.in. poprawy bilansu energetycznego województwa. Zadania związane z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł  Energii  będą  realizowane  zgodnie  z  zapisami  Wojewódzkiego  Programu Rozwoju OZE, o którym szerzej pisaliśmy w jednym z marcowych wydań „TN”. Całość inwestycji ma kosztować około 1,2 mld zł.

Z zapisów dotyczących trzeciego bloku tematycznego „Gospodarka niskoemisyjna w miastach” wynika, że w bardzo złym stanie na terenie niemalże całego województwa jest system ciepłowniczych sieci przesyłowych, w większości zdekapitalizowany i  wymagający  gruntownej  modernizacji. Dokument potwierdza, że w perspektywie lat zmniejszeniu uległ wpływ emisji przemysłowej na jakość powietrza w województwie.

Stwierdzono, że skala tych zanieczyszczeń zauważalnie zwiększa się w tzw. okresach grzewczych. Na  listę  przedsięwzięć  priorytetowych została  włączona  Stalowa  Wola  z  projektem poprawy efektywności przesyłu energii cieplnej na terenie gminy, na który otrzyma 35 mln złotych.

BEZPIECZNY TARNOBRZEG

Inwestycje  omówione  w  dziale  „Adaptacja do zmian klimatu” mają zapobiegać negatywnym  skutkom  osuwisk  i  powodzi, których  skutki  dobrze  znają  mieszkańcy naszego regionu. Autorzy  przypominają,  że  główne  zagrożenie  powodziowe,  niosące  ryzyko  zalania znacznych  obszarów,  występuje  w  dolinach największych  rzek  –  Wisły,  Sanu,  Wisłoka i  Wisłoki.  Lokalnie  zagrożenie  stwarzają małe rzeczki i potoki, często o wartkim, górskim charakterze.

Niski poziom retencji wód powierzchniowych  i  gruntowych  oraz  brak suchych zbiorników i polderów retencyjnych jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym zagrożenie powodziowe. Na  poprawę  ochrony  przeciwpowodziowej  zlewni  rzeki  Sanu  (wraz  z  Wisłokiem) na terenie miasta Rzeszów i powiatów: niżańskiego,  rzeszowskiego  i  brzozowskiego zostanie  przeznaczone  ponad  310  mln  zł.

Wśród planowanych inwestycji znalazła się m.in. regulacja rzek Jeżówka, Rudnia oraz budowa zbiorników retencji wodnej w miejscowości Jeżowe oraz Sibigi oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Wisły na terenie miasta Tarnobrzega i powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego. (…)

Piotr Niemiec

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Podziel się:

1 komentarz

  1. Tak–tylko co ma wspólnego z powyższym artykułem zdjęcie przedstawiające stację PKP Tarnobrzeg we wczesno wiosennej porze?Ha,ha,ha.