reklama
Regulamin konkursów prowadzonych na Facebooku - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 9 sierpnia
reklama

Regulamin konkursów prowadzonych na Facebooku

0

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu z siedzibą przy ulicy 1 Maja 4a posiadającej numer NIP 867 000 37 66 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest adresowany wyłącznie do mieszkańców powiatów, na których terenie ukazuje się „Tygodnik Nadwiślański” (tarnobrzeski, sandomierski, stalowowolski, niżański, staszowski i opatowski).
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
3. Z udziału w konkursie wykluczone zostaną osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca wygrały w innym naszym konkursie opublikowanym na Facebooku.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób, sprzecznych z prawem, niemoralnych.
5. Warunkiem wzięcia udziału jest posiadanie konta w serwisie Facebook, które zawiera pełne imię i nazwisko uczestnika konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że nadesłane prace zostały wykonane osobiście.
9. Z chwilą otrzymania prac konkursowych, organizator uzyskuje prawo do umieszczania ich, wraz z danymi autora widniejącymi w serwisie Facebook, na stronie internetowej (portal tyna.info.pl) oraz innych form prezentacji/publikacji prac (papierowe wydanie „Tygodnika Nadwiślańskiego”, Instagram „Tygodnik Nadwiślański”) w celach związanych z promocją konkursu.

§ 3. NAGRODA

1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
2. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zasady przyznawania nagród w konkursie zostaną określone na Facebooku na stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego przy każdej odsłonie konkursu.
2. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowanie na Facebooku, stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.
3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej, podając wszystkie niezbędne szczegóły odbioru nagrody.
4. Jeżeli warunki konkursu nie stanowią inaczej, odbiór nagrody następuje wyłącznie osobiście, w siedzibie organizatora, przy jednoczesnym okazaniu najnowszego numeru „Tygodnika Nadwiślańskiego”.
5. Podczas odbioru nagrody organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości zwycięzcy za pomocą dowodu osobistego.
6. Nagroda jest ważna w okresie dwóch tygodni od publikacji nazwiska zwycięzców.
7. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w okresie dwóch tygodni od publikacji nazwiska zwycięzców nagroda przepada.
8. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Facebooku, portalu tyna.info.pl oraz w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Facebooku, stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu z siedzibą przy ulicy 1 Maja 4a posiadającej numer NIP 867 000 37 66.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.