Regulamin konkursu “Miss Instagrama”

0

Regulamin konkursu “Miss Instagrama”

Art. 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna), 39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON – 005671549 – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”, którego redakcja jest koordynatorem Konkursu i odpowiada za jego prawidłowy przebieg.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia konkurs pod nazwą „Miss Instagrama”.

3. Konkurs polega na wyłonieniu w drodze głosowania za pomocą SMS zwyciężczyń.

4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają następujące warunki:

a) są kobietami

b) w dniu zgłoszenia swego uczestnictwa do Konkursu miały ukończone lat 15 (piętnaście), przy czym osoba ubezwłasnowolniona (całkowicie lub częściowo) oraz nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za uprzednią zgodą swego opiekuna prawnego,

c) dokonały skutecznego zgłoszenia swego uczestniczenia w Konkursie w okresie jego trwania,

d) pochodzą z z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego.

5. Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie zgłoszonego wizerunku przez Organizatora.

6. Konkurs będzie trwał od 16 czerwca (początek zgłaszania kandydatów) do 14 lipca godz. 23.59 (zakończenie głosowania SMS).

7. Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Stella Bojczuk-Czachór (zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Nadwiślańskiego”) oraz Rafał Staszewski (sekretarz redakcji „TN”), Kamil Robuta (dziennikarz „TN”).

8. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania na kwestie, których dotyczy Konkurs.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu www.tyna.info.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2 Warunki udziału w konkursie i zgłaszanie udziału

1. Zgłoszenia udziału można dokonać na trzy sposoby:

a) pocztą tradycyjną na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: konkurs@tyna.info.pl,

c) przez portale społecznościowe Facebook i Instagram w prywatnej wiadomości.

d) biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca godz. 23.59.

Spośród zgłoszonych kandydatek, wybranych zostanie maksymalnie 20 nominowanych. W przypadku większej liczby zgłoszeń decydować będzie kolejność zgłoszeń.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.

4. W dniu 1 lipca na stronie www.tyna.info.pl zostanie opublikowana lista nominowanych do udziału w Konkursie. Lista ukaże się również tego dnia w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Art. 3 Głosowanie

1. Głosowanie na nominowanych w Konkursie „Miss Instagrama” odbywa się za pomocą SMS i będzie trwało od 1 lipca, godz. 8.00 do 14 lipca, godz. 23.59 na następujących warunkach:

a) głosujący za pomocą SMS oświadcza że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść,

b) głosowania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na wskazany przez Organizatora numer, w treści wpisując numer-kod wybranego nominowanego,

c) jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie na daną kandydaturę,

d) uczestnik Konkursu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS powoduje ponowne pobranie opłaty,

e) w obliczeniu wyników Konkursu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu.

2. O zwycięstwie w Konkursie decyduje największa liczba głosów.

3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję konkursową.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 15 lipca na stronie internetowej tyna.info.pl i 16 lipca w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”

Art. 5 Nagrody w Konkursie

1. Zwyciężczyni Konkursu otrzyma możliwość udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz wydarzeniu Sandomierz Fashion Street* w charakterze modelki.

*Sandomierz Fashion Street to ogólnopolskie modowe wydarzenie roku.

Share.

Leave A Reply