Regulamin Konkursu “Enea dla przyrody – nie marnuj energii i wody!”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Enea dla przyrody – nie marnuj energii i wody!”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs z zakresu sztuki fotograficznej („Konkurs”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Samorządowe sp. z o.o. wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego” z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a („Organizator”) we współpracy z Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą
w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec .
1.3. Konkurs trwa do 24 sierpnia 2020 r.
1.4. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski, a konkurs jest organizowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnicy Konkursu, jego przebieg, nagrody
2.1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 13.
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.
2.4. Fotografie powinny przestawiać dobre praktyki oszczędzania energii i/lub wody.
2.5. Nadesłane prace fotograficzne, aby brały udział w Konkursie, powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora.
2.6. Fotografie powinny być wykonane w układzie poziomym (landscape) w formie: plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 3200 x 2400 pikseli (rozdzielczość 300dpi), umożliwiające powielanie nadesłanych prac.
2.7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię obrazującą temat Konkursu.
2.8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału
w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.
2.9. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii.
2.10. Wyboru zwycięskich fotografii dokona Komisja Konkursowa („Komisja”), w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora.
2.11. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu,
w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż 25 sierpnia 2020 roku.
2.12. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) Ocena fotografii, według kryteriów, o których mowa w pkt. 2.13.,
c) Przyznawanie nagród.
2.13. Komisja dokona wyboru najlepszych fotografii oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.
2.14. Wszystkie nadesłane zdjęcia mogą być wykorzystane do multimedialnych prezentacji na potrzeby Organizatora.
2.15. Każdy z 5 uczestników Konkursu, których fotografie zwyciężą otrzymają nagrody główne.
2.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody
z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.
2.17. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2.18. Nagrody główne i wyróżnienia w Konkursie zgodnie z przepisami nie przekraczają kwoty 760 zł (brutto) i Organizator nie musi pobierać od Uczestnika podatku według zasad określonych w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późń. zm.).
2.19. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 sierpnia 2020 r. na stronie intranetowej tyna.info.pl
2.20. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem
i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie
3.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 sierpnia 2020 r.
3.2. Zdjęcia na Konkurs wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać
na adres: konkurs@tyna.info.pl wpisując w tytule: „Konkurs fotograficzny – ”Enea dla przyrody – nie marnuj energii i wody!”.
3.3. Prace niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
3.4. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać wizerunku osób fotografowanych lub prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
3.5. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza,
iż prace nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zrekompensuje Enea Elektrowni Połaniec S.A. szkody poniesione
w związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń odszkodowawczych.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
w Formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
3.7. Uczestnik Konkursu zapewnia i gwarantuje, iż uzyskał zgody od osób, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych do Konkursu zdjęciach, na bezterminowe
i nieodwołalne wykorzystywanie ich wizerunku, w tym również jego publiczne rozpowszechnianie.

4. Prawa autorskie
4.1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczenie, że nadesłane prace zostały wykonane osobiście.
4.2. .
4.3. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez autora pracy konkursowej (dalej jako „utwór”) obejmujące następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.4. Z chwilą otrzymania przez Organizatora prac konkursowych, Organizator uzyskuje prawo do umieszczania tych prac konkursowych na stronie Internetowej/Intranetowej Konkursu oraz innych form prezentacji/publikacji prac w celach związanych z promocją Konkursu.
4.5. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim.
4.6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:
d. nienaruszalności treści i formy;
e. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
f. nadzoru nad sposobem korzystania.
4.7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych w pkt 1. powyżej.
4.8. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace konkursowe, które:
g. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
h. naruszają prawa i uczucia osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie,
i. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
j. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń,
k. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej na rzecz osób trzecich,
l. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
m. zostały zrealizowane przy udziale członków Komisji Konkursowej;
n. są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (pokazują logotypy i marek produktów, sprzęt, itp.),
o. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,
p. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.9. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadcza, że
a) jest jedynym twórcą fotografii i przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję,
b) może rozporządzać prawami autorskimi do fotografii, fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich; fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii.
c) w ramach otrzymanej nagrody, bezterminowo i bez ograniczeń
co do terytorium przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do fotografii polach eksploatacji.
4.10. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania przez Organizatora przesłanych zdjęć.
4.11.

5. Przetwarzanie danych osobowych
5.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.
5.2. Organizator będzie zbierał następujące dane uczestników:
a) imię i nazwisko
b) numer telefonu
c) adres e-mail
d)
5.3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w podanych w niniejszym Regulaminie celach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO.
5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie.

5.5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 dni od daty zakończenia Konkursu, z wyjątkiem utrwalonego na zdjęciach wizerunku uczestników oraz podpisanych prac konkursowych, które będą przetwarzane przez okres niezbędny do promocji wydarzenia.
5.6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody istnieje prawo żądania:
◦ dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
◦ ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
◦ ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
◦ ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
◦ przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
◦ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.
5.7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych
w Regulaminie lub podadzą nieprawidłowe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie intranetowej Organizatora tyna.info.pl.
6.4. Oficjalne wyniki będą ogłoszone na stronie intranetowej Organizatora 25.08.2020 r..
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
6.6. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnujące z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.
6.7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
6.8. Wszelkie wątpliwości dotyczące przeprowadzenia Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator i powołana Komisja Konkursowa.
6.9. Organizator nie ponosi kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu.
6.10. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestnika Konkursu w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
6.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.