Regulamin Konkursu Plastycznego „40 lat dobrej energii”

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod nazwą „40 lat dobrej energii” (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna), 39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON – 005671549 – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego” wraz z partnerem ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, KRS – 0000053769, NIP – 866-00-01-429. (dalej: „Organizator”).

2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele „Tygodnika Nadwiślańskiego” i Enea Połaniec SA. Członkowie Komisji Konkursowej są autorami zadań konkursowych.

3. Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci tematyką związaną z energetyką i trendami rozwojowymi branży, promowanie wiedzy o energetyce.

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być uczniowie przedszkoli w wieku 5 i 6 lat z terenu powiatów: tarnobrzeskiego, sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego i kolbuszowskiego.

2. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu, każdy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo publikację pracy konkursowej.

3. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie prawa do dysponowania pracą konkursową, praca ta nie jest ograniczona prawami na rzecz osoby trzeciej, a wraz z przesłaniem prawa autorskie nieodpłatnie przenoszone są na Organizatora.

§ 3. Warunki udziału w konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przygotować dowolną techniką prace przedstawiające to, co kojarzy się Uczestnikowi z hasłem „Dobra energia” i przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: marketing@tyna.info.pl, lub dostarczyć do siedziby redakcji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 grudnia 2019 r.

2. Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Uczestnika w celach związanych realizacją Konkursu i jego promocją.

a) W przypadku osób małoletnich (przedszkolaków) zgodę tę wyraża przedszkole, w oparciu o upoważnienia wypełnione przez rodziców na początku roku szkolnego.

b) W przypadku osób małoletnich (przedszkolaków), których rodzice na początku roku szkolnego takich zgód nie wyrazili, warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgody indywidualnie przez rodziców lub opiekunów.

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Organizator dopuszcza możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu poprzez głosowanie na stronie facebookowej „Tygodnik Nadwiślański” (w rozwiązaniu tym wezmą udział wszystkie prace bądź wybrane do finału konkursu).

1) O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową (na adres przedszkola) nie później niż 11 grudnia 2019 r.

2) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4. Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 21 listopada 2019 r. i trwa do 19 grudnia 2019 r.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 5. Nagrody i zasady ich wydawania

1. Zdjęcia prac zostaną opublikowane w internecie, a te, które jury uzna za najciekawsze, zaprezentowane zostaną w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast placówki, które reprezentują, tytuł „Przedszkola Dobrej Energii”.

3. Każda z placówek, która otrzyma tytuł „Przedszkola Dobrej Energii”, zostanie zaprezentowana na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego” i w powiązanych z nim portalach i mediach społecznościowych.

§ 6. Prawa autorskie

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna), 39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON – 005671549 – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”, Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, KRS – 0000053769, NIP – 866-00-01-429.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 (RODO) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z organizowanym Konkursem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Przetwarzane będą dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, roku urodzenia, wizerunku i placówki, do której uczestnik uczęszcza.

5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą, opiekuna prawnego lub opiekuna grupy przedszkolnej.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

7. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie tyna.info.pl w zakładce „Regulaminy”.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestników, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie, obejmujące także prawo pozbawienia przyznanej nagrody.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie czternastu dni od dnia poinformowania o zaistniałym sporze, spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić Regulamin, a także zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. W takim przypadku Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a ponadto odpowiednie ogłoszenie pojawi się na stronie tyna.info.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.