reklama
Regulamin konkursu SMS - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 9 sierpnia

Regulamin konkursu SMS

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu  SMS-owego (Konkurs)  Wydawnictwo Samorządowe sp. z o.o., wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego” (zwanego dalej „Gazetą”) z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja 4a (zwanej dalej „Siedzibą”)

  2. Organizator  działa na zlecenie własne.

  3. Konkurs trwać będzie w dniach podanych na stronie tyna.info.pl i w papierowym wydaniu Gazety (czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

  4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

  5. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gazety, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.

  6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu  może być  wyłącznie pełnoletnia  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  zamieszkała na terytorium Polski,  która dokona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  zakupu  produktów  promocyjnych w czasie trwania Konkursu, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (Uczestnik).

  2. Konkurs polega na nagrodzeniu  Uczestników, którzy  w czasie trwania konkursu  wymyślą i prześlą Organizatorowi najciekawsze pod względem  oryginalności, unikatowości  i ciekawej treści zgłoszenia stanowiące dokończenie podanego w opisie konkursu.

  3. W SMS  konkursowym  dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych.  SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków. Bez użycia polskich znaków.  Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści  obsceniczne, rasistowskie, lub  inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.

  4. Przesłanie  SMS-a  konkursowego  oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

  5. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS.

  6. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2:

   1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

   2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

   3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,

   4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,

  7. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie każdy jego uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego, na żądanie i na [l1] rzecz Gazety , w drodze zawarcia stosownej umowy. W szczególności, od uprzedniego zawarcia takiej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego, uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody.

  8. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

  9. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa  o  zarejestrowaniu prawidłowego  SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.

  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.

  11. Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia  telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

  12. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu.

  13. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia  powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 poniżej.

 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

  1. Zwycięzców  Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Zgłoszenia, wyłoni Jury składające się z dwóch  przedstawicieli Gazety.

  2. Autorzy najciekawszych Zgłoszeń  wybrani przez Jury, którzy spełnią wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem, zostaną  zwycięzcami nagrody.

  3. Zwycięzcy  nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej i o  rodzaju wygranej nagrody  telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy w ciągu 5 dni  roboczych od dnia wytypowania do nagrody zgodnie z pkt.  4.2.-4.5.  Zwycięzca  zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w  Konkursie  poprzez odpowiedź na zadane pytanie  „Czy brał Pan/Pani udział w konkursie….?” oraz przesłać na adres Organizatora swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o treści i w terminie, o których mowa w pkt. 4.8  regulaminu. Próba uzyskania połączenia ze  Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie  w ciągu  jednej godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony  Zwycięzcy. W przypadku sygnału „zajętości”, następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie  próba połączenia, po upływie 1 dnia co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze  Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a  na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody.

  4. Nagroda główna zostanie wręczona osobiście Zwycięzcy przez Organizatora. Data i miejsce przekazania nagrody głównej zostaną ustalone indywidualnie ze Zwycięzcą, wydanie nagrody głównej nastąpi jednak nie później niż …..r.

  5. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  7. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

  8. Odbiór  nagród dodatkowych i głównej  Zwycięzca  pokwituje swoim podpisem.  Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę  i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody  dodatkowej. W przypadku nagrody głównej  i/lub dodatkowej  w momencie przekazania i podpisania przez  Zwycięzcę potwierdzenia odbioru nagrody głównej  i/lub  dodatkowej  Zwycięzca  staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody głównej  i/lub dodatkowej, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.

  9. Organizator dochowa wszelkiej staranności przy dostarczaniu nagród, nie odpowiada jednak za ewentualne opóźnienia wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu poczty  lub firmy kurierskiej.

  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez  Zwycięzcę  adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, jeżeli Zwycięzca nie powiadomi niezwłocznie Organizatora o takiej zmianie – uniemożliwiającą przesłanie nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora, zgodnie z pkt. 4.17

  11. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w  Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem  po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny jest w siedzibie  Gazety oraz na stronie tyna.info.pl

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

  3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu

 5. PRAWA AUTORSKIE

  1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt 2.2.

  2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

  3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec  z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 8.1 i 8.2 powyżej i zobowiązuje się zwolnić od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności  w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.