reklama
Regulamin plebiscytu SMS - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 9 sierpnia

Regulamin plebiscytu SMS

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Plebiscyt  SMS-owy (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o., wydawcę „Tygodnika Nadwiślańskiego” (zwanego dalej „Gazetą”) z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundatorami nagród w Plebiscycie są partnerzy i sponsorzy Gazety (zwani dalej „Fundatorem”).
 3. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

§2. Czas trwania Plebiscytu.

 1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie podanej w papierowym wydaniu Gazety lub na jej stronie internetowej tyna.info.pl (dalej „Czas Trwania Plebiscytu”).

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.

 1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany w Gazecie oraz na stronie internetowej tyna.info.pl wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane w Gazecie /stronie internetowej słowo kluczowe i opcję przewidzianą dla swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
 2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Gazecie, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.  Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.
 3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety
 4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie/Konkursie.

§4. Postanowienia końcowe.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Gazeta. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 3.  Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy  SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
 4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety oraz na jego witrynie.
 7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 8. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.