reklama
Regulamin konkursu „Zdobądź podwójny bilet do kina” - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 9 sierpnia

Regulamin konkursu „Zdobądź podwójny bilet do kina”

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku Tygodnika Nadwiślańskiego, stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego „Zdobądź podwójny bilet do kina”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Zdobądź podwójny bilet do kina” jest Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu z siedzibą przy ulicy 1 Maja 4a posiadającej numer NIP 867 000 37 66 (zwane dalej „Organizatorem”) we współpracy z kinami: Kino „Wisła” z siedzibą w Tarnobrzegu, Kino „Starówka” z siedzibą w Sandomierzu , Kino „Wrzos” z siedzibą w Stalowej Woli, Kino „Helios” z siedzibą w Stalowej Woli Kino „Metalowiec” z siedzibą Nowej Dębie .

 2. Fundatorem nagród są Kino „Wisła” z siedzibą w Tarnobrzegu, Kino „Starówka” z siedzibą w Sandomierzu, Kino „Helios” z siedzibą w Stalowej Woli, Kino „Metalowiec” z siedzibą Nowej Dębie biorące udział we współpracy

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest adresowany wyłącznie do mieszkańców powiatów, na których terenie ukazuje się „Tygodnik Nadwiślański” (tarnobrzeski, sandomierski, stalowowolski, niżański, staszowski i opatowski).

2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

3. Z udziału w konkursie wykluczone zostaną osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca wygrały podwójny bilet do kina.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób, sprzecznych z prawem, niemoralnych.

5. Warunkiem wzięcia udziału jest posiadanie konta w serwisie Facebook, które zawiera pełne imię i nazwisko uczestnika konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. Czas trwania konkursu: do odwołania

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie są podwójne wejściówki na filmy do kin które są współorganizatorami konkursu „Zdobądź podwójny bilet do kina”.

 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zasady przyznawania nagród w konkursie zostaną określone na facebooku na stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego w przy każdej odsłonie konkursu.

 2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej podając wszystkie niezbędne szczegóły odbioru nagrody.

 3. Nagroda jest ważna w okresie dwóch tygodni od publikacji nazwiska zwycięzców oraz podania ich do wiadomości współorganizatorów.

 4. Zwycięzca zobowiązany jest przy odbiorze nagrody w siedzibie współorganizatora do podania swojego nazwiska oraz przedstawiania aktualnego wydania papierowej wersji Tygodnika Nadwiślańskiego.

 5. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w okresie dwóch tygodni od publikacji nazwiska zwycięzców oraz podania ich do wiadomości współorganizatorów nagroda przepada.
 6. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Fanpage.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu z siedzibą przy ulicy 1 Maja 4a posiadającej numer NIP 867 000 37 66 we współpracy z kinami: Kino „Wisła”, Kino „Starówka”, Kino „Helios”, Kino „Metalowiec” celach promocyjnych.