Ruszył tarnobrzeski budżet obywatelski. Zgłoś swój projekt!

0

Zgodnie z przyjętym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega harmonogramem przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnionej części budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok od 29 czerwca można już składać projekty w ramach tzw. Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa. Zgłaszać można projekty dwojakiego typu:

– projekt ogólnomiejski – rozumiany, jako projekt służący mieszkańcom całego Miasta, co oznacza, że dotyczy on potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla i który przyczynia się do społeczno- gospodarczego rozwoju Miasta,

– projekt osiedlowy – rozumiany, jako projekt, który ze względu na zakres lub właściwości zaspokaja potrzeby mieszkańców danego osiedla Tarnobrzega.

Zgłoszenia może dokonać osoba mieszkająca w Tarnobrzegu lub grupa osób, wypełniając specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega pod adresem: „http://www.tarnobrzeg.pl/inwestycje/budzet-obywatelski/bo2018/”.

Zgłoszenia projektu należy dokonać w terminie do 31 lipca. Wypełniony formularz złożyć można poprzez:

– wysłanie kompletnego formularza listem z dopiskiem na kopercie „Tarnobrzeski Budżet Obywatelski – projekt” na adres Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,

– złożenie osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7,

– przesłanie zeskanowanego formularza w wersji elektronicznej na adres: um@um.tarnobrzeg.pl.

Warunkiem formalnym przyjęcia projektu jest m.in. otrzymanie poparcia dla składanego projektu przez 15 mieszkańców, którzy podpiszą się liście popierających projekt.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego każdy składany projekt musi łącznie spełnić poniższe warunki:

1) być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym nadawać się do realizacji na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

2) nie może wskazywać wykonawcy,

3) mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta,

4) dotyczyć miejsc lub wydarzeń dostępnych dla wszystkich mieszkańców,

5) nie może dotyczyć obiektów zajętych na działalność jednostek organizacyjnych Miasta,

6) nie może zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej,

7) koszt realizacji nie może przekraczać poziomu finansowania wskazanego w regulaminie, tj. 400 tys. zł dla projektu ogólnomiejskiego i 100 tys. zł dla projektu osiedlowego,

8) nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście politykami, programami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, w szczególności z uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta,

9) nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia, przy czym projekty naruszające powszechnie przyjęte normy moralne i społeczne, a także, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe oraz wulgarne nie będą kierowane do kolejnych etapów,

10) zgłoszenie dokonane musi zostać na odpowiednim formularzu (wzór w załączniku) przez mieszkańca lub grupę mieszkańców Tarnobrzega,

11) uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców.

Harmonogram:

– Od 1 do 31 lipca 2017 r. – zgłaszanie projektów,

– Od 1 do 31 sierpnia 2017 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów,

– Do 15 września 2017 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,

– Do 17 września 2017 r. – powołanie Osiedlowych Komisji Wyborczych przez organy wykonawcze Osiedli,

– 1 i 8 października 2017 r. – głosowanie w wyznaczonych lokalach w godz. 8.00 – 14.00,

– Od 9 do 11 października 2017 r. – przeliczenie głosów przez Komisje Skrutacyjną,

– Do 12 października 2017 r. – ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Lista lokali wyborczych ustalona będzie zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega w późniejszym terminie. Podobnie jeśli chodzi o powołanie komisji weryfikującej zgłoszone projekty.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.