Sprostowanie

0

W artykule pod tytułem „Walka w cieniu sukcesu” opublikowanym w dniu 31 lipca 2019 roku na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego” podano Czytelnikom nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania.

Nieprawdziwa jest informacja zawarta, że konflikt na tle płacowym w Hucie Stalowa Wola trwa od wiosny. Spór zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych został wszczęty na skutek pisma organizacji związkowych z dniem 11 lipca 2019 roku.

Nieprawdziwa jest informacja, że Zarząd HSW S.A. zmienił kryteria przyznawania premii, wyłączając z niej np. pracowników odchodzących na emerytury. Kryteria przyznawania premii motywacyjnej wynikają z Załącznika nr 13 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i jest to akt prawa obowiązującego z zakresu prawa pracy o randze wyższej niż akty wewnętrzne Spółki, stąd też Zarząd nie jest władny wprowadzać zmian mniej korzystnych dla pracowników niż te, które wynikają z Układu Zbiorowego.

Nie jest prawdą, że Rada Nadzorcza Spólki przyjęła w dniu 24 czerwca 2019 roku Regulamin wypłat dywidendy za 2018 rok. Regulamin taki został przyjęty przez Zarząd Spółki po podjęciu przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 roku uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018.

Jednocześnie nieścisła jest informacja jakoby na akcje z tzw. puli pracowniczej przypadało po 0,14 zł dywidendy na każdą akcję, zaś dla większościowego akcjonariusza była ona znacznie wyższa. Należy podkreślić, że zgodnie z podjętą uchwałą i przyjętym regulaminem wypłaty dywidendy na każdą akcję przypada 0,14 zł dywidendy, bez względu na rodzaj akcji i bez żadnego ich uprzywilejowania. Różnice w wysokości wypłat z tytułu dywidendy wynikają zatem z ilości akcji posiadanych przez danego akcjonariusza. Akcje z puli pracowniczej były w przeszłości wydawane w ilości 38, 60, 95 lub 140 sztuk na pracownika w zależności od stażu pracy, zaś większościowy właściciel – Spółka PGZ S.A. jest posiadaczem akcji w ilości 45607 155 sztuk.

Nieprawdziwa jest informacja, że w ubiegłym i bieżącym roku pracownicy otrzymali zaległe premie i nagrody. Spółka nie miała wobec pracowników zaległości w wypłacie nagród i premii. Pracownicy w 2018 i 2019 roku otrzymywali premie i nagrody wynikające z bieżących, dobrych wyników ekonomicznych i stanowiły one dla pracowników wartość dodaną. Brak wypłaty premii motywacyjnej w latach poprzednich, tj. przed rokiem 2017, wynikał z niespełnienia podstawowego kryterium przyznawania premii, tj. nieosiągnięcia przychodu ze sprzedaży na zakładanym poziomie, co nie jest tożsame z sytuacją powstania zaległości w jakichkolwiek wypłatach świadczeń na rzecz pracowników.

Nieprawdziwa i nierzetelna jest informacja, że „płace w HSW nijak nie dorównują poziomowi zachwytów nad spółką.” Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Spółce za I kwartał 2019 roku wyniosło 5.642 zł, podczas gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2019 roku w wymiarze ogólnopolskim wyniosło 5.015 zł, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2019 roku w województwie podkarpackim wyniosło 4.137 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w HSW S.A. w II kwartale 2019 roku wyniosło 6.080 zł. Pracownicy Spółki otrzymują średnio wynagrodzenia powyżej średniej krajowej i znacznie powyżej średniej w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwie podkarpackim.
prezes Zarządu BARTŁOMIEJ ZAJĄC

członek Zarządu JANUSZ HAMRYSZCZAK

Share.

Comments are closed.