Tarnobrzeska uczelnia odwołuje zajęcia! - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 30 listopada
kondolencje
reklama

Tarnobrzeska uczelnia odwołuje zajęcia!

0

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, w związku z zagrożeniem koronawirusem, odwołała wszystkie zajęcia i wykłady. Wstrzymała także do odwołania wszystkie wyjazdy międzynarodowe pracowników i studentów oraz przyjazdy zapraszanych gości.

Zarządzenie Nr 9 /2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wprowadzenia zasad postępowania na Uczelni w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem

Wstrzymuje się do odwołania międzynarodowe wyjazdy pracowników i studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zwanej dalej Uczelnią) oraz przyjazdy międzynarodowe osób zapraszanych do Uczelni.

Pracownicy lub studenci Uczelni, którzy w ciągu ostatnich siedmiu dni powrócili z wyjazdów z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualny wykaz krajów znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego: www. gis.gov.p1) są zwolnieni z osobistego prowadzenia zajęć lub udziału w zajęciach na Uczelni. Powinni przez dwa tygodnie kontrolować stan swojego zdrowia.
Fakt powrotu ze wspomnianych krajów pracownicy lub studenci powinni zgłosić drogą elektroniczną do Dziekana właściwego wydziału.

Wszelkie uroczystości, konferencje, wydarzenia kulturalne i sportowe o charakterze zbiorowym na terenie Uczelni zostają odwołane lub przeniesione na inny termin.

Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się telefonicznie z właściwą wojewódzką/ powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR lub nie do lekarza rodzinnego).

Zarządzenie nr 12/ 2020
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID — 19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Odwołuje się wykłady i zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.
Do dnia 13 marca 2020 r. Dziekani właściwych Wydziałów ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 16 marca 2020 r. będą prowadzone w formie zdalnej.

Zasady określone obowiązują do dnia 14.04.2020 r. włącznie.

Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników Uczelni w czasie pracy. Zaleca się wykorzystywanie kontaktów drogą komunikacji milowej i telefonicznej.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID — 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony zakresu czynności określonych w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania zwanej dalej pracą zdalną.

Zobowiązuje się pracowników i studentów Uczelni do przestrzegania rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID — 19

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.