reklama
Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów. Część pierwsza - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 13 sierpnia
reklama

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów. Część pierwsza

0

Jakie zmiany w kwestii przeprowadzania wycinki drzew i krzewów wprowadzają nowe przepisy? Jak znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wpłynęła na stawki kar administracyjnych za usunięcie roślin bez zezwolenia?

Kto i kiedy wyda nam zezwolenie na wycinkę?

W sierpniu 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która reguluje m.in. kwestie: przeprowadzania wycinki drzew i krzewów za zgodą odpowiedniego organu gminnego, stawek opłat należnych za usunięcie danego rodzaju roślin oraz sposób naliczania kary administracyjnej za dokonanie nielegalnej wycinki – wraz z możliwością jej umorzenia lub rozłożenia na raty.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z obrębu terenu danej nieruchomości wydaje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek: posiadacza nieruchomości (za zgodą jej właściciela), właściciela urządzeń przesyłowych (służących przykładowo do dostarczania wody, gazy lub energii), jeśli rośliny zagrażają w jakimś aspekcie prawidłowemu funkcjonowaniu takich urządzeń. Jeżeli natomiast nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków o wydanie zgody na usunięcie drzewa lub krzewu należy wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z kolei wycięcie drzewa (z wyłączenie obcych gatunków topoli) z obrębu pasa drogowego drogi publicznej będzie możliwe po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a usunięcie roślin z terenów objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub też rezerwatu przyrody – po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Co we wniosku?

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa albo krzewu powinien zawierać informację o podmiocie występującym z wnioskiem, a więc: imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych; oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń przesyłowych; zgodę właściciela nieruchomości – jeżeli jest ona wymagana – albo oświadczenie o udostępnieniu informacji o planach usunięcia rośliny przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową. Wniosek musi zawierać również informacje o roślinie, której dotyczy zamiar wycinki: nazwę gatunku drzewa lub krzewu; obwód pnia drzewa – mierzony na wysokości 130 cm; wielkość powierzchni z jakiej zostanie usunięty krzew. Co więcej, we wniosku musi zostać określona przyczyna oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu – wraz ze wskazaniem, czy wycięcie rośliny wynika bezpośrednio z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem składamy również: rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta (który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane) projekt zagospodarowania działku lub terenu w przypadku realizacji inwestycji; projekt planu nasadzeń zastępczych lub też przesadzenia drzewa lub krzewu; decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie jego przewidywanego oddziaływania na obszar Natura 2000 – w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest uzyskanie wspomnianych dokumentów; zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na podjęcie określonych czynności – jeżeli takowe zostało wydane.

Wspomniana wcześniej zgoda właściciela nieruchomości potrzebna przy składaniu wniosku nie będzie wymagana, jeśli z prośbą występuje spółdzielnia mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, lub zarządca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Co więcej, nowe przepisy znoszą także obowiązek uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W zamian jednak spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest do poinformowania (w zwyczajowo przyjęty sposób) członków spółdzielni, właścicieli budynków albo właścicieli niebędących członkami spółdzielni o swoim zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów wraz z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu przeznaczonego na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń przez te podmioty – informuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

W kolejnej części artykułu: dodatkowe formalności czekające inwestora przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w jakich okolicznościach i rośliny o jakich parametrach można wycinać bez zezwolenia, obniżone opłaty należne z tytułu usunięcia drzewa.

Materiał partnera:
Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.