autopromocja

Z prawem na bieżąco – usługi turystyczne

0

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która reguluje prawa poszkodowanych turystów.

W treści ustawy wskazano, iż odpowiedzialność organizatora turystyki (biura podróży lub agencji turystycznej) za imprezę turystyczną powstaje przy połączeniu co najmniej dwóch usług: przewozu pasażerów, zakwaterowania, wynajmu pojazdów silnikowych i innych usług świadczonych podróżnym, które nie są integralną częścią trzech wcześniej wskazanych usług.

Zgodnie z w art. 48 ust 2. ww. ustawy o imprezach turystycznych podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.

Organizator powinien niezwłocznie usunąć tę niezgodność, chyba że okaże się, iż jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których dotyczą. Turystom przysługują trzy niezależne od siebie roszczenia o: obniżenie ceny usługi, odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Tabela frankfurcka jest to orzeczenie Dwudziestej Czwartej Izby Cywilnej Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem. Opisuje ono możliwe wady podróży, a także procentowe wysokości odszkodowania, jakie turysta powinien otrzymać. Tabela ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest wiążąca.

W Polsce tabela frankfurcka została uznana w 2003 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za podstawę do rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a biurami podróży. Jest często jest powoływana w orzecznictwie polskich sądów.

Prawo domagania się odszkodowania jest możliwe, gdy na skutek niezgodności usług z umową lub ich niewykonania, turysta będzie zmuszony ponieść dodatkowe koszty. Natomiast zadośćuczynienia można żądać, gdy na skutek problemów w zrealizowaniu usługi turysta doznał krzywdy poprzez naruszenie prawa do urlopu.

Ponadto turyści mogą rozwiązać umowę bez jakichkolwiek konsekwencji fi nansowych, gdy niezgodność usług z umową istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator nie zdoła w rozsądnym terminie, wyznaczonym przez turystę, usunąć tej niezgodności.

Turyści będący w sytuacji nieprawidłowości realizacji umowy powinni starannie przygotować dowody potwierdzające okoliczności (np. zdjęcia, filmy, świadkowie), dzięki którym łatwiej będzie im udowodnić roszczenia.

Organizator za nienależyte wykonanie umowy może wyłączyć się od odpowiedzialności jedynie w sytuacji gdy: winę za niezgodność ponosi podróżny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Od 1 lipca 2018 r. poszkodowani turyści mają trzy lata na dochodzenie roszczeń.

Radca prawny Bożena Sudoł-Kaczmarek

Radca prawny Grzegorz Ciszewski

www.kancelaria-tarnobrzeg.pl

Share.

Comments are closed.