Jak ogłosić upadłość konsumencką?

1

Jak ogłosić upadłość konsumencką i jakie są tego konsekwencje? W marcu 2020 roku w życie weszły w życie przepisy, nowelizujące Prawo upadłościowe. Czy w 2020 roku łatwiej czy trudniej ogłosić upadłość konsumencką?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka w polskim prawie upadłościowym pojawiła się po raz pierwszy 31 marca 2009 roku. Kolejne nowelizacje przepisów, jak oceniają eksperci, liberalizują przesłanki ogłoszenia upadłości i łagodzą przepisy na korzyść konsumenta. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 24 marca 2020 roku.

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej kryje się umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia jej niewypłacalności. Nie ma przy tym znaczenia wielkość zobowiązań, czy czas w jakim nie były uregulowane. Warunkiem jest jedynie to, aby powstały przed ogłoszeniem upadłości. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika poprzez umorzenie całości lub części jego długów.

Aby uruchomić procedurę należy złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości i wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Wniosek składa się na stosownym formularzu, przy czym ustawodawca szczegółowo określa jakie elementy powinien on zawierać. Dlatego też można przygotować go samodzielnie lub też powierzyć to ekspertom w dziedzinie prawa upadłościowego.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? tryby postępowań

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Zapisy znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe stanowią, że postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej można prowadzić według jednego z 3 trybów:

  1. W procedurze uproszczonej –  nie powołuje się sędziego – komisarza, a główną rolę odgrywa syndyk masy upadłościowej. Samodzielnie decyduje on o sposobie likwidacji majątku, dokonuje likwidacji majątku oraz przygotowuje plan spłaty wierzycieli.
  2. W procedurze ogólnej – ustanowiony zostaje sędzia – komisarz, który nadzoruje całe postępowanie. Po likwidacji majątku osoba zadłużona może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli albo o umorzenie zobowiązań (bez planu spłaty wierzycieli).
  3. W postępowaniu o zawarcie układu – sąd może do takiego postępowania skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Ten tryb pozwala uniknąć ogłoszenia upadłości i utraty majątku przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli.

Poza wymienionymi powyżej 3 trybami, tegoroczna nowelizacja przepisów daje także możliwość na oddłużenie dłużnika:

  • gdy dłużnik jest trwale niezdolny do spłat w ramach planu spłat wierzycieli, to po zakończeniu postępowania upadłościowego następuje oddłużenie;
  • gdy dłużnik jest niezdolny do spłat w ramach planu spłat wierzycieli, ale niezdolność nie ma charakteru trwałego, to może się starać o warunkowe umorzenie zobowiązań na okres 5 lat. W ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty dłużnik lub wierzyciel mogą złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań dłużnika i ustalić plan spłaty wierzycieli;
  • gdy sąd ustali, że upadły dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, może zostać ustalony plan spłaty, jednak na okres od 36 miesięcy do 84 miesięcy; w razie braku wpływu dłużnika na niewypłacalność okres ten wynosi od 1 miesiąca do 36 miesięcy.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na tej stronie.

Artykuł sponsorowany

Share.

1 komentarz

  1. Jedna osoba w mojej rodzinie ogłosiła upadłośc konsumencką. Wpadła w nią z powodów zdrowotnych. Brała kredyty na operację, której musiala sie poddać (niestety ale na fundusz musiałaby bardzo długo czekać na wizytę, a na to nie mogła sobie pozwolić).
    Udało jej się z pomoca prawnika, przyznam jednak, ze cały proces ogłoszenia upadłosci trwał bardzo długo. Nie jest to takie proste.