reklama
Regulamin konkursu – Lato z TN - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 13 sierpnia
reklama

Regulamin konkursu – Lato z TN

0

§1.Postanowienia ogólne.

1. Konkurs wakacyjny (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Wydawnictwo
Samorządowe Sp. z o.o., wydawcę „Tygodnika Nadwiślańskiego” (zwanego dalej „Gazetą”) z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorami nagród w Konkursie są sponsorzy Gazety (zwani dalej „Fundatorem”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu. Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

§2. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie podanym w papierowym wydaniu Gazety lub na jej stronie internetowej tyna.info.pl (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób, sprzecznych z prawem, niemoralnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony.

5. Uczestnicy, którzy umieszczą zdjęcie w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) z hasztagiem LatozTN wyrażają zgodę na pobranie ich przez organizatora i opublikowanie na portalu tyna.info.pl, w celu głosowania na najbardziej lubiane zdjęcie.

6. Z chwilą otrzymania prac konkursowych, organizator uzyskuje prawo do umieszczania ich, wraz z danymi autora widniejącymi w serwisie Facebook, na stronie internetowej (portal tyna.info.pl) oraz innych form prezentacji/publikacji prac (papierowe wydanie „Tygodnika Nadwiślańskiego”, Instagram „Tygodnik Nadwiślański”) w celach związanych z promocją konkursu.

7. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą głosowania na portalu tyna.info.pl. Fotografia, która otrzyma największą liczbę głosów internautów uznawana jest za zwycięską

§ 4. NAGRODA

1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zasady przyznawania nagród w konkursie zostaną określone na Facebooku na stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego w przy każdej odsłonie konkursu.

2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej podając wszystkie niezbędne szczegóły odbioru nagrody.

3. Nagroda jest ważna w okresie dwóch tygodni od poinformowania zwycięzcy o nagrodzie.

4. Zwycięzca zobowiązany jest przy odbiorze nagrody w siedzibie współorganizatora do podania swojego nazwiska.

5. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Fanpage FB lub portalu tyna.info.pl.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie.

7. Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage stronie internetowej www.tyna.info.pl lub w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu z siedzibą przy ulicy 1 Maja 4a posiadającej numer NIP 867 000 37 66

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.