Regulamin konkursu plastycznego "Zima moimi oczami" - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 27 listopada
reklama

Regulamin konkursu plastycznego „Zima moimi oczami”

0

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod nazwą „Zima moimi oczami” (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie w Tarnobrzegu, ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg. Partnerem konkursu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej oraz „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Członkowie Komisji Konkursowej są autorami zadań konkursowych.

3. Celem Konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności plastycznej wśród dzieci.

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być uczniowie Szkół Podstawowych w Tarnobrzegu.

2. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu, każdy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo publikację pracy konkursowej.

3. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie prawa do dysponowania pracą konkursową, praca ta nie jest ograniczona prawami na rzecz osoby trzeciej, a wraz z przesłaniem prawa autorskie nieodpłatnie przenoszone są na Organizatora.

§ 3. Warunki udziału w konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przygotować dowolną techniką prace plastyczną interpretującą hasło „Zima moimi oczami”. Gotowe prace należy przesłać lub dostarczyć do siedziby redakcji na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia 2022 r.

2. Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Uczestnika w celach związanych realizacją Konkursu i jego promocją – w tym celu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w treści konkursu na portalu tyna.info.pl.

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Organizator dopuszcza możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu poprzez głosowanie na stronie facebookowej „Tygodnik Nadwiślański” (w rozwiązaniu tym wezmą udział wszystkie prace bądź wybrane do finału konkursu).

1) Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w świątecznym wydaniu „TN”, 22 grudnia

2) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Jeśli zwycięzcą konkursu zostanie dziecko, które wpłaciło zaliczkę na poczet zimowego wyjazdu, to organizator zobowiązuje się zwrócić owe środki.

§ 4. Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 24 listopada 2022 r. i trwa do 15 grudnia 2022 r.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 5. Nagrody i zasady ich wydawania

1. Autor zwycięskiej pracy otrzyma voucher na 7-dniowy wyjazd do Zakopanego. Natomiast autorzy, których prace zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 6. Prawa autorskie

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych są

Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie w Tarnobrzegu, ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg oraz WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 (RODO) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z organizowanym Konkursem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Przetwarzane będą dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, roku urodzenia i wizerunku.

5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą, tj. opiekuna prawnego.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

7. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu tyna.info.pl

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestników, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie, obejmujące także prawo pozbawienia przyznanej nagrody.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie czternastu dni od dnia poinformowania o zaistniałym sporze, spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić Regulamin, a także zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. W takim przypadku Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a ponadto odpowiednie ogłoszenie pojawi się na portalu tyna.info.pl

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zostaw odpowiedź