reklama
Regulamin Sportowego Plebiscytu „Tygodnika Nadwiślańskiego” - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 9 sierpnia
reklama

Regulamin Sportowego Plebiscytu „Tygodnika Nadwiślańskiego”

0

Regulamin Sportowego Plebiscytu „Tygodnika Nadwiślańskiego”

Art. 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE spółka z o.o. w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (oficyna), 39-400 Tarnobrzeg, KRS – 0000172843, NIP – 867 000 37 66, REGON – 005671549 – wydawca „Tygodnika Nadwiślańskiego”, którego redakcja jest koordynatorem Plebiscytu i odpowiada za jego prawidłowy przebieg.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Sportowy Plebiscyt „Tygodnika Nadwiślańskiego”
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania za pomocą SMS laureatów w 4 kategoriach: sportowiec roku, trener, drużyna oraz człowiek sportu.

4. W plebiscycie mogą startować sportowcy, trenerzy i drużyny sportowe oraz osoby działające w sporcie z terenu powiatów: tarnobrzeskiego i sandomierskiego.

5. Plebiscyt będzie trwał od 27 stycznia 2022 roku (początek zgłaszania kandydatów) do 13 marca 2022 roku (zakończenie głosowania SMS).

6. Organizator powołuje kapitułę plebiscytową, w skład której wchodzą:

  • Kamil Robuta, dziennikarz sportowy „Tygodnika Nadwiślańskiego”, przewodniczący kapituły
  • Rafał Nieckarz, prezes Wydawnictwa Samorządowego spółka z o.o. w Tarnobrzegu, redaktor naczelny „Tygodnika Nadwiślańskiego”
  • Rafał Staszewski, sekretarz redakcji „Tygodnika Nadwiślańskiego”

7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu www.tyna.info.pl oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie i zgłaszanie kandydatów

1. Zgłoszenia kandydata można dokonać na trzy sposoby: a) pocztą tradycyjną na adres: „Tygodnik Nadwiślański”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@tyna.info.pl, c) przez portal społecznościowy Facebook, wpisując dane kandydata w wiadomości prywatnej do strony „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lutego 2022 roku, do godz. 12.00. Spośród zgłoszonych kandydatów, w każdej z kategorii wybranych zostanie grono nominowanych. O nominacji decydować będzie kapituła plebiscytowa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.

3. W dniu 17 lutego 2022 roku na stronie www.tyna.info.pl zostanie opublikowana lista nominowanych do udziału w Plebiscycie. Lista ukaże się również tego dnia w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Art. 3 Głosowanie

1. Głosowanie na nominowanych w Sportowym Plebiscycie „Tygodnika Nadwiślańskiego” odbywa się za pomocą SMS i będzie trwało od 18.02.2022 roku, (godz. 0.00), do północy (godz. 23:59) 13.042.2022 roku na następujących warunkach:

a. głosujący za pomocą SMS oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść;

b. głosowania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na wskazany przez Organizatora numer, w treści wpisując numer-kod wybranego nominowanego.

c. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;

d. koszt SMS-a to 1 zł + VAT

e. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS powoduje ponowne pobranie opłaty;

f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez kapitułę plebiscytową.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Informacje na temat wyników plebiscytu ukażą się na stronie internetowej www.tyna.info.pl i w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego” w relacjach z gali i wręczenia nagród.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.